TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ KIÊN GIANG ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH, ĐA NGHỀ; LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC
banner top

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ tư - 12/04/2017 00:07
Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường - Trường Trung cấp kỹ thuật - nghiệp vụ Kiên Giang long trọng tổ chức HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; là năm học thứ ba thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
 

Triển khai đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các văn bản liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách của cán bộ, viên chức. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp từ đó thực hiện tốt Chương trình hành động số 47-CT/TU ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy Kiên Giang; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 1535/KH-SGDĐT ngày 18/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức và người lao động được học tập và thực hiện tốt.

Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đó mỗi cán bộ, viên chức và người lao động áp dụng hiệu quả vào hoạt động Dạy - Học - Công tác, chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức và người lao động đăng ký, thực hiện tốt.

2. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của vấn đề dạy - học - công tác, xây dựng quá trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, từng bước xây dựng thương hiệu nhà trường

Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động phòng, khoa, tổ chuyên môn. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các phòng, khoa, tổ chuyên môn trong quản lý, thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Thực hiện các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy các hệ đào tạo của trường. Chú trọng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học viên, học sinh.

Thực hiện kế hoạch dạy học các chủ đề tích hợp liên môn. Đổi mới, vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy và học, phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập theo hướng đánh giá năng lực người học. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2016 - 2017. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Phối hợp tốt với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp… trong thực hiện mô hình “học tập, giảng dạy tại trường và doanh nghiệp - thực tập tại doanh nghiệp và việc làm sau tốt nghiệp” nhằm tạo điều kiện để “học sinh học tập, giáo viên có điều kiện giảng dạy sát với thực tế sản xuất” - “nhà trường có cơ sở điều chỉnh chương trình, giáo trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp” - “doanh nghiệp tin tưởng khi sử dung nguồn nhân lực do trường đào tạo” và “cha mẹ học sinh tin tưởng vào quá trình đào tạo của nhà trường”. Hướng đến đào tạo đúng địa chỉ, đúng yêu cầu xã hội.

3. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công tác. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến”

Cán bộ, viên chức quyết tâm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Cụ thể luôn:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, sự phân công thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú; có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, gắn bó, toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể; các phong trào thi đua do phòng, khoa, nhà trường, ngành tổ chức;

Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ;

Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

3.1. Đối với viên chức là  nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng thời gian về: giảng dạy, soạn bài, kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý hồ sơ sổ sách;

- Chấp hành tốt sự phân công của Khoa, của BGH;

- Quan tâm giáo dục học sinh chưa ngoan, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

- Giáo viên làm công tác:

* Giảng dạy bộ môn phải tổ chức quản lý tốt học sinh trong giờ dạy của mình; Phối hợp tốt, có trách nhiệm trong việc trao đổi thông tin liên quan đến học sinh và các vấn đề khác với GVCN, với viên chức Phòng Công tác HS, SV; phấn đấu bộ môn giảng dạy đạt trung bình từ 70% trở lên.

* Chủ nhiệm phải tổ chức quản lý tốt học sinh. Phối hợp tốt với cha, mẹ học sinh. Lớp chủ nhiệm phấn đấu đảm bảo:

+ Tỷ lệ bỏ học dưới 10%;

+ Hạnh kiểm phải đạt từ 90% khá, tốt (không có hạnh kiểm yếu);

+ Học lực phải đạt 70% từ trung bình trở lên;

- Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt từ 80% trở lên;

- Phối hợp tốt, có trách nhiệm trong việc trao đổi thông tin liên quan đến học sinh và các vấn đề khác với giáo viên bộ môn, với viên chức Phòng Công tác HS, SV;

- Tham dự đầy đủ và đúng giờ các buổi sinh hoạt dưới cờ, họp giao ban, họp cơ quan, sinh hoạt chuyên môn;

- Được đánh giá loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp.

3.2. Đối với viên chức, người lao động trong trường

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có ý thức tốt trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động. Cụ thể:

+ Đảm bảo 100% khối lượng công việc được hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian, chất lượng quy định;

+ Có sáng kiến đem lại kết quả tốt trong năm về lĩnh vực công tác mình đang đảm trách hoặc của phòng. Được tập thể phòng công nhận;

+ Tiếp công dân nhiệt tình, chu đáo. Khéo léo trong ứng xử, giao tiếp;

+ Viên chức là lãnh đạo Phòng, Khoa, phải xây dựng kế hoạch công tác, công việc rõ ràng, khoa học, phù hợp. Làm việc, chỉ đạo, quản lý trách nhiệm, chính xác, hiệu quả. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng, Khoa; của giáo viên, viên chức. Tham mưu, báo cáo kịp thời, chính xác, chất lượng cho Ban giám hiệu trong điều hành, quản lý, chỉ đạo. Phối hợp tốt trong công tác của phòng, của trường. Tích cực, có trách nhiệm trong việc chỉ đạo tham gia các hoạt động do trường, đoàn thể tổ chức;

+ Được đánh giá loại khá trở lên theo chuẩn đánh giá quy định.

4. Nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác, đào tạo tại trường qua việc quan tâm thực hiện tốt việc tạo điều kiện, tổ chức bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học… cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức nhà trường từ đảm bảo đạt chuẩn các hạng viên chức theo quy định.

5. Quy mô đào tạo

5.1. Thực hiện đào tạo Trung cấp cho 350 học sinh học các ngành nghề Kế toán doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Quản trị hệ thống, Quản trị mạng máy tính, Tin học văn phòng, Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Hướng dẫn du lịch.

5.2. Thực hiện tốt, hiệu quả việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động dạy nghề phổ thông, tư vấn nghề nghiệp từ đó thực hiện phân luồng học sinh sau THCS, thu hút học sinh học Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề song song với học THPT hệ GDTX. Xây dựng phương án tư vấn, tuyển sinh cho học sinh THPT để từng bước tiếp nhận đào tạo Trung cấp cho học sinh THPT vào năm học 2017 - 2018.

Phối hợp thật tốt với BGH các trường THCS, THPT trong việc đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp THCS, THPT cho học sinh và cha mẹ học sinh.

5.3. Liên kết đào tạo, nhà trường sẽ tìm các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có uy tín, phù hợp để liên kết; để tạo điều kiện cho học sinh liên thông lên bậc học cao hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi nghiệp vụ tốt hơn, từ đó phát triển và mở rộng quy mô đào tạo.

5.4. Dạy nghề phổ thông cho 1500 học sinh.

5.5. Dạy THPT hệ GDTX cho 650 học sinh.

          5.6. Dạy nghề ngắn hạn, tin học, ngoại ngữ, phấn đấu đạt 700 học viên.

          6. Phát động phong trào lao động sáng tạo, làm đồ dùng dạy học, soạn bài giảng điện tử

          Phấn đấu trong năm học mỗi phòng, khoa sẽ có 01 sáng kiến cải tiến hoạt động; 01 đồ dùng dạy học; 01 bài giảng điện tử trở lên mang lại hiệu quả. Mỗi viên chức sẽ có 01 sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác mà mình đảm trách.                

7. Xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp

Phát động trong toàn trường phong trào thi đua giữ gìn trường, lớp “xanh - sạch - đẹp”. Phấn đấu trong năm học sẽ đạt và được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường “xanh - sạch - đẹp”.

8. Phát triển nhiều loại hình học tập qua việc từng bước xây dựng nhiều mô hình học tập, đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ thường xuyên, ngắn hạn, sơ cấp, trung cấp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, của người lao động và người sử dụng lao động.

9. Phấn đấu đạt danh hiệu thi đua

9.1. Tập thể

- Trường đạt chuẩn văn hóa; đạt Tập thể lao động xuất sắc, phấn đấu nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc, phấn đấu nhận bằng khen của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang.

- Đoàn thanh niên đạt Cơ sở Đoàn vững mạnh, phấn đấu nhận khen thưởng cao nhất của Đoàn cấp trên.

9.2. Cá nhân

- 100% đạt danh lao động tiên tiến.

- Phấn đấu đạt danh hiệu GVDG; CSTĐ các cấp.

- Phấn đấu đạt khen thưởng cấp tỉnh, ngành và khen cao.

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức đạt “Gia đình văn hóa”.

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức không: vi phạm pháp luật; vi phạm đạo đức nhà giáo; sinh con thứ ba.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động, tích cực tham gia các phong trào do trường, đoàn thể, ngành tổ chức.

10. Hoạt động học tập kinh nghiệm; tham quan du lịch

Phối hợp CĐCS xây dựng kế hoạch. Phấn đấu thực hiện hoạt động học tập kinh nghiệm; tham quan du lịch trong năm.

Nguồn tin: TC KT-NV Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập3
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm1
 • Hôm nay985
 • Tháng hiện tại13,121
 • Tổng lượt truy cập582,953

  Số:285-LDTBXH-LDVLGDNN

  Trch yếu: 285-LDTBXH-LDVLGDNN Vv cho nghỉ học hết tháng 02

  Ngy ban hnh: (15/02/2020)

  Số:18/TB-TCKTNV

  Trch yếu: Thông báo tạm nghỉ học sau Tết Nguyên đán để phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Ngy ban hnh: (02/02/2020)

  Số:17/QĐ-TCKTNV

  Trch yếu: QĐ Vv thành lập Ban Chỉ đạo trường về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Ngy ban hnh: (02/02/2020)

  Số:156/TCGDNN

  Trch yếu: Hướng dẫn phòng chống dịch nCoV

  Ngy ban hnh: (31/01/2020)

  Số:149/TCGDNN

  Trch yếu: Vv phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Ngy ban hnh: (30/01/2020)

  Số:335-LDTBXH-VP

  Trch yếu: V/v phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Ngy ban hnh: (28/01/2020)

  Số:99/UBND-VHXH

  Trch yếu: V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Ngy ban hnh: (24/01/2020)

  Số:668/TCGDNN-CĐCQ

  Trch yếu: Vv hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019

  Ngy ban hnh: (26/04/2019)

  Số:07/2019/TT-BLĐTBXH

  Trch yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH

  Ngy ban hnh: (07/03/2019)

  Số:21/2018/TT-BLĐTBXH

  Trch yếu: Thông tư Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  Ngy ban hnh: (30/11/2018)

  Số:4986/VBHN-BLĐTBXH

  Trch yếu: Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  Ngy ban hnh: (23/11/2018)

  Số:2811/TCGDNN-PCTT

  Trch yếu: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2019

  Ngy ban hnh: (06/11/2018)

  Số:166/2018/NQ-HĐND

  Trch yếu: NQ Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018 - 2019

  Ngy ban hnh: (24/07/2018)

  Số:928/QĐ-LĐTBXH

  Trch yếu: Ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020

  Ngy ban hnh: (18/07/2018)

  Số:2817/LĐTBXH-TCGDNN

  Trch yếu: V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

  Ngy ban hnh: (13/07/2018)

  Số:BL/2017

  Trch yếu: ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ ƯD CNTT CƠ BAN

  Ngy ban hnh: (29/12/2017)

  Số:ĐK/2017

  Trch yếu: ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

  Ngy ban hnh: (29/12/2017)

  Số:17/2017/TT-BLĐTBXH

  Trch yếu: Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

  Ngy ban hnh: (30/06/2017)

  Số:15/2017/TT-BLĐTBXH

  Trch yếu: Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  Ngy ban hnh: (08/06/2017)

  Số:18/2017/QĐ-TTg

  Trch yếu: QĐ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với tình độ đại học

  Ngy ban hnh: (31/05/2017)
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Nhap hoc
Hoi dap
THU VIEN SO
ket noi
tuyen sinh
banner đường dây nóng phòng chống bệnh dịch do virus ncov 4045132275964098
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây